Aby oswoić dzieci z przedszkolem i kadrą organizujemy w ramach „Projektu Adaptacyjnego” spotkania dla dzieci oraz ich rodziców. Spotkania odbywają się w soboty maja. Dokładniejsze informacje dotyczące tych spotkań są umieszczane wcześniej w formie ogłoszenia na drzwiach przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola. W czasie tych spotkań można pozwiedzać przedszkole, zasięgnąć informacji, wspólnie się pobawić. Są to bardzo cenne chwile zarówno dla dzieci jak i ich rodziców, dlatego serdecznie zapraszamy.

 

Zasady rekrutacji do przedszkola

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

  • w szczególnych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3.Dzieci niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

4.Rodzice / prawni opiekunowie / dziecka określają czas przebywania dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków zawierając umowę cywilno – prawną.

5. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie:

 

Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami odbędzie się w dniach od 21 lutego do 7 marca.
Wszelkie informacje na stronie internetowej http://www.oswiata.tychy.pl/
Copyright ©2019 .