REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA – INFORMACJE

 

Aby oswoić dzieci z przedszkolem i kadrą organizujemy w ramach „Projektu Adaptacyjnego” spotkania dla dzieci oraz ich rodziców. Spotkania odbywają się w soboty maja. Dokładniejsze informacje dotyczące tych spotkań są umieszczane wcześniej w formie ogłoszenia na drzwiach przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola. W czasie tych spotkań można pozwiedzać przedszkole, zasięgnąć informacji, wspólnie się pobawić. Są to bardzo cenne chwile zarówno dla dzieci jak i ich rodziców, dlatego serdecznie zapraszamy.

 

Zasady rekrutacji do przedszkola

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

  • w szczególnych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3.Dzieci niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

4.Rodzice / prawni opiekunowie / dziecka określają czas przebywania dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków zawierając umowę cywilno – prawną.

5. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na podstawie:

 

Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami odbędzie się w dniach od 21 lutego do 7 marca.
Wszelkie informacje na stronie internetowej http://www.oswiata.tychy.pl/

 

Załącznik Nr 1 

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Nr 21 w Tychach

na rok szkolny 2019/2020

 

Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 1

 

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Tychy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Tychy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami przedszkolu, tym oddziale W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

Do przedszkola na dany rok szkolny przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. 

W przypadku wolnych miejsc w trakcie roku szkolnego do przedszkola mogą być przyjęte dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz do roku.

W przypadku, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w trakcie roku szkolnego, przyjęcia dziecka do przedszkola dokonuje dyrektor.

Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola, składają wniosek wraz z oświadczeniami o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny, a rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z zawartymi w nim oświadczeniami zawiera informacje o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Potwierdzeniem woli uczęszczania dziecka w danym roku szkolnym do przedszkola jest podpisanie umowy w sprawie korzystania ze świadczeń przedszkola. 

Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

13. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie Dyrektora

Przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

14. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające. 

15. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

 

§ 2

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

Liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy. Liczba ta nie może być większa niż 25.

                                    

Rozdział II

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

 

§ 1

1. Przedszkole przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w terminach ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.

3. Przedszkole podaje terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 do wiadomości rodzicom poprzez umieszczenie:

na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

na stronie internetowej przedszkola,

na stronie BIP.

4. Ogłoszenie zawiera harmonogram rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

 

§ 2

 

Przebieg postępowania rekrutacyjnego obejmuje:

składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez ich dzieci wychowania przedszkolnego w przedszkolu, 

określenie liczby miejsc w przedszkolu,

ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola wraz z podaniem harmonogramu działań związanego z rekrutacją,

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola musi być kompletnie wypełniony na stronie 

https://przedszkola-tychy.nabory.pl a następnie wydrukowany i w terminie złożony w przedszkolu, składa się go do dyrektora w przedszkolu pierwszego wyboru lub osoby upoważnionej do odbioru wniosków, 

do wniosku dołącza się wymagane dokumenty/ oświadczenia ustalone na I etap rekrutacji wynikający z ustawy Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 roku,

weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną,

ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną tzw. „szeregowanie konfliktów”,

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020,

rodzice potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020,

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020,

sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

 składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o pisemne uzasadnienie odmowy nie przyjęcia kandydatów,

 wydawanie uzasadnień przygotowanych przez komisje rekrutacyjną,

 składanie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej,

 rozpatrywanie odwołania przez dyrektora,

 poinformowanie Prezydenta Miasta Tychy przez dyrektora przedszkola o kandydatach nieprzyjętych,

 dodawanie przez placówki dzieci wskazanych przez gminę,

 postępowanie uzupełniające prowadzone w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolu według harmonogramu jak w pkt 3 – 14 

 

§ 3

 

1. Regulamin rekrutacji jest dostępny sekretariacie przedszkola, na stronie BIP oraz na stronie internetowej Przedszkola.

 

                                    

Rozdział III

Kryteria przyjęć dzieci do Przedszkola

§ 1

 

Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Tychy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria ustawowe:

wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),

niepełnosprawność kandydata,

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1) wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata

100 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.) – składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem,

rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu, wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

6. Oświadczenia, o którym mowa ust. 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Rodzic składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7. Wnioski wypełnione tylko drogą elektroniczną, a niezaniesione do przedszkola, nie biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Rady Miasta Tychy wraz ze wskazaną liczbą punktów oraz niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi te kryteria. 

 

Nr

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

1

 kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego

12 

2

 kandydat, którego oboje rodziców pracuje lub studiuje w systemie dziennym

6

3

 kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu

3

4

 kandydat, dla którego wybrane przedszkole jest przedszkolem położonym najbliżej miejsca jego zamieszkania

2

 

 

Rozdział IV

Tryb pracy komisji rekrutacyjnej

 

§ 6

 

Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do przedszkola.

Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Przedszkola i wyznacza jej przewodniczącego.

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 21

W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić:

dyrektor przedszkola, 

osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do przedszkola.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola, w terminach ustalonych w harmonogramie rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.

Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 członków wchodzących w skład komisji.

Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1) weryfikacja wniosków i oświadczeń składanych przez rodziców,

2) szeregowanie konfliktów,

3) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola spełniających kryteria określone w rozdziale III.

W drugim etapie komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o dzieci spełniających dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący, w ramach posiadanych wolnych miejsc.

Jeżeli liczba punktów u kandydatów będzie taka sama, to komisja rekrutacyjna przyjmie dodatkowe kryteria, które pozwolą zweryfikować wnioski.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych i informację o liczbie wolnych miejsc i ile takie jeszcze są.

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

Listy, o których mowa w ust. 8, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola,. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 8, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

listę zweryfikowanych wniosków i załączników o przyjęcie do przedszkola oraz informację o podjętych czynnościach,

informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym ( symulacja MCO) kandydatom,

listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :

listy kandydatów zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych

ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzic w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

 Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 19. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Rozdział V

Zadania przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej

oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

 

§ 7

 

Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy:

pobranie wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola,

organizacja posiedzenia i kierowanie pracami komisji zgodnie z przepisami prawa 

i postanowieniami niniejszego regulaminu,

prowadzenie prac komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

wyznaczenie protokolanta,

zapoznanie i podpisanie przez członków komisji rekrutacyjnej zobowiązań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola,

kierowanie rozpatrywaniem przez komisję wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola,

nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez komisję, a w tym składania podpisów przez członków komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania, sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej.

Do zadań członków komisji rekrutacyjnej należy:

sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców, czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach,

weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych,

określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci,

ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Do zadań dyrektora przedszkola należy:

wykonanie niezbędnych czynności związanych z rekrutacją dzieci do przedszkola,

udostępnienie regulaminu rekrutacji,

wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji,

wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców,

wydanie przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej wykazu wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców,

rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

poinformowanie prezydenta miasta o kandydatach nieprzyjętych,

dodawanie przez placówki dzieci wskazanych przez gminę.

 

 

Rozdział VI

Tryb odwoławczy

 

§ 8

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia.

Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej o którym mowa w § 8 ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

……………………………………………………    

                                                                          Podpis pracodawcy                          

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy

 
Copyright ©2019 .