ROK SZKOLNY 2019 / 2020motylek

 

WAKACYJNA

 

trwa

 

 01.06 – 08.06

 

 • Przedszkole będzie czynne w miesiącu SIERPIEŃ
 • Prosimy zapoznać się z poniższym plikiem
  INFORMACJA DOT. REKRUTACJI WAKACYJNEJ
 • Potrzebne dokumenty należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola:
 1. WNIOSEK_rekrutacja_przedszkola_dyżur wakacyjny_2020_
 2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

motylek

W CELU ZAPISANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLU OD 25 MAJA PROSIMY POBRAĆ PLIK I DOSTARCZYĆ WYPEŁNIONY WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA.

WNIOSEK O WZNOWIENIE OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ

Informacja o przyjęciu dziecka zostanie przekazana przez nauczycielki grup

motylek

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA NR 21 IM. JANUSZA KORCZAKA W TYCHACH

Uruchomienie działalności Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne
GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe – przedszkole dysponuje maksymalnie 48 miejscami dla dzieci (liczba może ulec zmianie np. ze względu na zachorowania personelu lub inne sytuacje losowe).

Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązuje w przedszkolu inna organizacja pracy: nowy podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Związane to jest
z ograniczeniem stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, koniecznością połączenia rodzeństwa, zmniejszenia liczebności grup.
Jedna grupa licząca do 12 dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu.

Rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu
i chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych w przedszkolu zobowiązani są do zapoznania z Zarządzeniem Dyrektora nr21 im. Janusza Korczaka
w Tychach dotyczącym wprowadzenia Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz wnioskiem
o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, a także klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Rodzice, którzy deklarują konieczność opieki i zgłaszają dziecko na zajęcia opiekuńcze spełniając przy tym warunki zawarte we wniosku i procedurze prosimy o wypełnienie wniosku oraz klauzuli, dokumenty dostępne
do pobrania będą  na stronie www przedszkola w dniu  19.05.2020 r. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do przedszkola w dniu 20.05.2020 r. (tj. środa) w  godz. 7:00 – 16:00  lub 21.05.2020 r. (tj. czwartek) w godz. 8.00 – 12.00, można również  wrzucić w/w dniach i godzinach do skrzynki znajdującej się w przedsionku przedszkola.

Procedura

Pozdrawiam

Dyrektor Lidia Celmer

motylek

UWAGA RODZICE !!!

NASZE PRZEDSZKOLE NADAL POZOSTAJE NIECZYNNE,
W DNIACH 18 – 22 MAJA BR.

;(

motylek

SZANOWNI RODZICE

Dyrektor Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach, informuje,  
po uzyskaniu zgody od Organu Prowadzącego zostają zawieszone zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  w okresie od 6 maja 2020 r. do 17 maja 2020 r. W okresie zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach.

                                                                                                     Z poważaniem
Lidia Celmer

motylek

DRODZY RODZICE 

W dniu 4 maja 2020 r. wychowawcy poszczególnych grup będą kontaktowali się z Państwem za pomocą poczty elektronicznej
(z rodzicami dzieci z grupy „Puchatki” poprzez Whatsapp) aby pozyskać informację, którzy rodzice podejmą decyzję o chęci skorzystania z opieki przedszkolnej. Prosimy Państwa o przemyślaną decyzję i rozważenie zagrożenia jakie niesie przebywanie Państwa dziecka w grupie przedszkolnej, w czasie trwającej pandemii.
PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TYM PLIKIEM PRZED PODJĘCIEM DECYZJI
O CHĘCI SKORZYSTANIA Z OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ.

Sondaż dotyczący zapotrzebowania na opiekę przedszkolną

motylekUWAGA RODZICE !!

Termin rekrutacji na okres wakacji ulega zmianie.

Do dnia 29 maja 2020r. zostaną podane informacje dot. nowych terminów i formy przeprowadzenia rekrutacji  na lipiec i sierpień 2020r.

Prosimy śledzić komunikaty na stronie Tyskiego Portalu Oświatowego.

motylek

Polecamy naszym Rodzicom 

Ogólnopolska Akcja Edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej publikuje darmowe materiały dla rodziców do wspólnej nauki  z dziećmi, w każdą środę i piątek, na stronie www. crl.org.p

Więcej szczegółów tutaj 

dzieci_uczą_rodzicówmotylekŚwięto Chrztu Polski
Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. głosi, że dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski w celu upamiętnienia tego wydarzenia, „zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego”. Święto ma mieć charakter państwowy.

motylek

Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2020 r.

O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny – miesiące lipiec i sierpień 2020 roku mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie miasta Tychy.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci obecnie uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz wybranych przedszkoli niepublicznych, realizujących dla Miasta Tychy zadanie publiczne z zakresu prawa do wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 04 maja do 13 maja 2020 r.

W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z tyskiego portalu oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji. Maksymalnie można we wniosku wybrać 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie TYSKI PORTAL OŚWIATOWY

motylek

Informacja dla rodziców

Rodziców, którzy nie otrzymali e-maila dotyczącego płatności za przedszkole  / luty, marzec/ prosimy o informację zwrotną na

e-mail przedszkola

p21@oswiata.tychy.pl

motylek

UWAGA RODZICE !!

 

WYNIKI REKRUTACJI

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2020-2021

 

LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH
I NIEPRZYJĘTYCH

motylek

WAŻNE!!

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Potwierdzanie woli uczęszczania do placówki przez rodzica kandydata zakwalifikowanego

(elektronicznie w systemie NABO lub w postaci podpisanego oświadczenia przesłanego na adres e-mailowy placówki)

 

30 marca – 2 kwietnia  2020 r.

               do godz.15:00

 

 

Na stronie internetowej Tyskiego Portalu Oświatowego oraz na stronie systemu NABO będą dla rodziców do pobrania odpowiednio druki:

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020 r.
o godz.10:00
poprzez publikację na stronie internetowej placówki

przedszkole21.tychy.pl

 

Ponadto rodzic/opiekun prawny kandydata zakwalifikowanego do przedszkola ma prawo uzyskania informacji o przyjęciu dziecka wysyłając zapytanie mailowo na adres p21@oswiata.tychy.pl

Pozdrawiam serdecznie

Dyrektor Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach

 mgr Lidia Celmer

motylek

Informacja dla rodziców, dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu

 • Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w naszej placówce odbędzie się po powrocie dzieci do przedszkola.
 • Można także wydrukować potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola i przynieść do przedszkola, po powrocie dzieci do placówki.

Poniżej znajduje się druk potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

oświadczenie woli dla rodziców dzieci kontynuujących

 

motylek

RODZICE, KTÓRZY CHCĄ ODEBRAĆ
Z PRZEDSZKOLA KARTY PRACY :

 • PROSIMY WCHODZIĆ POJEDYNCZO,
 • ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE PŁYNEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W HOLU PRZEDSZKOLA,
 • POBRAĆ KARTY PRACY W SZATNI Z DZIECIĘCEJ SZAFKI

motylek

Drodzy Rodzice,

w zakładce AKTYWNY PRZEDSZKOLAK W DOMU znajdziecie Państwo propozycje zabaw i zajęć z dziećmi.

motylek

Drodzy Rodzice

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH na rok szkolny 2020/2021 DO PRZEDSZKOLA UMIESZCZONA JEST NA TABLICY OGŁOSZEŃ WEWNĄTRZ  PRZEDSZKOLA .

ZARZĄDZENIE NR 0050/74/20

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/7/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art.154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:
§ 1

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 0050/7/2020 Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2020/2021, poz. 4 i poz.5 tabeli otrzymuje brzmienie

 

Rodzaj czynności

Potwierdzanie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania (złożenie pisemnego potwierdzenia woli)

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:

27 marca – 2 kwietnia  2020 r. do godz.15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych dnia 3 kwietnia 2020 r. o godz.10:00

 

motylek

WAŻNA WIADOMOŚĆ

W związku z ogłoszeniem Ministra Edukacji Narodowej nasze przedszkole jest zamknięte na okres 2-tygodni, licząc od dnia 12 marca  do 25 marca 2020 roku.  W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy p21@oswiata.tychy.pl

motylek

KOCHANI RODZICE 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE PT. ”Dziecko w przestrzeni medialnej”
25 LUTEGO O GODZ. 17:00

PO SPOTKANIU ODBĘDĄ SIĘ KRÓTKIE ZEBRANIA W GRUPACH

 

motylek

Szanowni Państwo

Główny Inspektor Sanitarny w ramach upowszechniania wiedzy na temat szczepień ochronnych zamieścił na stronie internetowej wiele ciekawych informacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

motylek

   INFORMACJA

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 20020/2021

 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH   od 10 lutego do 24 lutego.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

 

motylek

BAL KARNAWAŁOWY

Dnia 5 lutego 2020 r.  w godzinach od 9:00 do 12:00 odbędzie się bal przebierańców. Tego dnia będą wykonywane dzieciom zdjęcia grupowe i indywidualne.

motylek

KAMPANIA – RODZICU! OBSERWUJ – DIAGNOZUJ – POMAGAJ

Drodzy Rodzice, zapraszamy do zapoznania się z kampanią, która ma na celu wczesne wykrywanie dysfunkcji rozwojowych u dziecka. Więcej informacji znajdziecie Państwo TUTAJ 

 

motylek

WAŻNE OGŁOSZENIE !!!

Do dnia 2 lutego 2020 r. należy złożyć deklarację o kontynuowaniu przez dziecko w roku szkolnym 2020/2021 wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 21 im Janusza Korczaka w Tychach. Deklaracje prosimy składać u nauczycielek grup. Nie złożenie deklaracji w terminie będzie świadczyło o rezygnacji z usług przedszkola.

motylek

Drodzy Rodzice,

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w organizację uroczystego kolędowania. Dziękujemy za upieczenie przepysznych ciast i ciasteczek, za ciepłą i serdeczną atmosferę.

motylek

Drodzy Rodzice,

W najbliższym czasie odbędą się:

Spotkanie z Mikołajem – 9 grudnia,

Wigilia dla dzieci z wszystkich grup – 20 grudnia
8 stycznia kolędowanie dla Rodziców i dzieci z młodszych grup (Maleństwa, Tygryski, Pszczółki, Puchatki)

motylek

Drodzy Rodzice,

bardzo dziękujemy za zaangażowanie w organizację festynu listopadowego. 

motylek

W związku z udziałem w akcji „Opatrunek na ratunek” nasze przedszkole uzyskało znak Przedszkola  z misją!

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc w tym przedsięwzięciu!

motylek

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

W tym roku, w ramach projektu e-Twinning współpracujemy z 14 placówkami, między innymi w Hiszpanii, Rumunii, Chorwacji, Estonii, na Litwie, we Włoszech. Wszystkich chętnych Rodziców zapraszamy do wykonania wraz z dziećmi ozdób choinkowych lub zimowych. Dekoracje będą wysyłane pocztą do współpracujących z nami przedszkoli i szkół. Powinny one być wykonane z lekkich (ze względu na cenę przesyłki) materiałów/tworzyw, które się nie tłuką. Proszę o umieszczenie na każdej ozdobie polskiej flagi oraz napisu Poland.

Proszę o dostarczenie ww. dekoracji do p.Małgorzaty Zawila (sala grupy Maleństwa) do końca listopada.

motylek

SESJA ZDJĘCIOWA PRZEDSZKOLAKÓW

Drodzy Rodzice, 22 listopada o godz.9:00 będą wykonywane dzieciom zdjęcia do kalendarza.

motylek

FESTYN LISTOPADOWY

Serdecznie zapraszamy na Festyn Listopadowy dnia 20 listopada o godz.17:00. W harmonogramie festynu przewidziane są: występy dzieci, konkursy z nagrodami dla rodziców i dzieci, kawiarenka.

ZAPRASZAMY!

motylek

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Drodzy Rodzice, dnia 25 października o godz.15:00 odbędzie się uroczystość Pasowania na Przedszkolaka dla dzieci z grupy Pszczółki. Natomiast dla dzieci z grupy Maleństwa, Pasowanie na Przedszkolaka  odbędzie się 5 listopada o godzinie 16:00.

ZAPRASZAMY!

motylek Znalezione obrazy dla zapytania dzien otwartyDrodzy Rodzice !!!

Ogólne zebranie z rodzicami odbędzie się 4 WRZEŚNIA, godz. 17:00. Po zebraniu ogólnym – spotkania w grupach.

motylekDrodzy Rodzice !!!

Zapraszamy Rodziców z dziećmi 3 letnimi rozpoczynającymi w tym roku edukację przedszkolną na dzień otwarty, który odbędzie się
w przedszkolu 29 sierpnia w godzinach 15.00 – 17.00.
[ Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego ]

motylek

ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Rodzice!

W związku z ogólnopolskim strajkiem nauczycieli od 8 kwietnia br. do odwołania, nastąpią zmiany w organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w Tychach…czytaj dalej

 

OFERTA MIASTA NA CZAS STRAJKU 

KLIKNIJ TUTAJ

motylek


INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW ZWIĄZANA ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  1. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  1. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  1. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  1. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 1. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 motylek

Drodzy Rodzice

Nasze przedszkole rozpoczęło procedurę nadania imienia. Pragniemy aby naszym patronem został Janusz Korczak – wybitny pedagog.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ideą pedagogiki Janusza Korczaka

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Korczakowo.org

12 rzeczy o Korczaku

 

Całość procedury oraz harmonogram działań znajduje się na tablicy ogłoszeń obok gabinetu dyrektora.

 

motylek

REKRUTACJA

WAŻNE   INFORMACJE

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH OD 25 LUTEGO DO 11 MARCA

 DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU PROSZĘ POBRAĆ U PANI AGNIESZKI I ODDAĆ DO DNIA 18 LUTEGO    

W KANCELARII PRZEDSZKOLA LUB POKOJU INTENDENTKI

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI

REGULAMIN

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy

motylek

 

NFORMACJA DLA RODZICÓW

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 KLIKNIJ TUTAJ

motylek

NUMER KONTA  BANKOWEGO

 Bank Pekao

Nr 19 1240 1330 1111 0010 6083 7904

motylek

 
Copyright ©2020 .