Tutaj dostępny:

 STATUT przedszkola 

Koncepcja pracy Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach
na rok szkolny 2016 – 2021 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • Statut Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka 

motylek

Wizja przedszkola:
„Wszystkiego, czego naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu, o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”
                                                                                                                                                                                                       Robert Fulghum

 

motylek

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

            Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz oczekiwania nauczycieli Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka 

 

Cele ogólne:

 • Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości mające na celu osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 • Rozwijanie świadomości bezpiecznego zachowania się w codziennych sytuacjach życiowych , w tym ochrony własnego życia i zdrowia oraz życia i zdrowia innych.
 • Kształtowanie postaw dziecięcych poprzez budowanie systemu wartości opartego na kulturze, obyczajowości, tradycji.
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
 • Przygotowanie warunków do rozpowszechnienia metody „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborn.
 • Nadanie przedszkolu imienia Weroniki Sherborn.

Cele ogólne wpisują się w wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej                    
w sprawie nadzoru pedagogicznego:

 • przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci,
 • procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się,
 • dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • dzieci są aktywne,
 • respektowane są normy społeczne,
 • przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,

 

motylek

MISJA PRZEDSZKOLA NR 21 im. JANUSZA KORCZAKA

 • Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.
 • Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
 • Zapewniamy każdemu dziecku wszechstronny rozwój: intelektualny, społeczny, duchowy. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego uzdolnień, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.
 • Nasze przedszkole to miejsce do którego dzieci chętnie uczęszczają i dobrze się w nim czują.
 • Zapewniamy wychowankom dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia we właściwie wyposażonym , bezpiecznym otoczeniu.
 • Wspomagamy rodziny w doskonaleniu osobowości dziecka, jego przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole i osiąganiu sukcesów w dorosłym życiu.

motylek

WIZJA PRZEDSZKOLA NR 21 im. JANUSZA KORCZAKA

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
 • Oferty edukacyjne, stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania stwarzają przedszkolakom warunki do twórczego działania, nabywania wiadomości, rozwijania umiejętności,  kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Wychowankowie mają wsparcie w nauczycielach, a ci zapewniają im podmiotowe traktowanie. Przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole, pomagają w wyrównywaniu szans edukacyjnych.
 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz placówki.
 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

 

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

motylek

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni Dyrektor, który:

 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 • pełni rolę pracodawcy,
 • organizuje pracę nauczycieli,
 • inspiruje nauczycieli do działania,
 • kieruje działalnością przedszkola,
 • promuje przedszkole.

motylek

 SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI:

 

 Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • arkusza samooceny,
 • ankiety „Moje oczekiwania”
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacji zajęć,
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Współpraca zespołu pedagogicznego:

 

 • tworzenie zespołów zadaniowych / doraźnych/, realizowanie zadań i celów wynikających z pracy poszczególnych zespołów,
 • realizowanie zadań wynikających w przeprowadzanej ewaluacji,
 • monitoring procesów zachodzących w przedszkolu,
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
 • opracowywanie wspólnych uroczystości,
 • tworzenie programów autorskich i innowacji,
 • prowadzenie WDN

Preferowane metody pracy przedszkola

 

W przedszkolu stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne, m.in.:

 

 • metodę symultaniczno – sekwencyjną nauki czytania wg. J. Cieszyńskiej
 • metodę odimiennej nauki czytania I. Majchrzak.
 • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • czynnościowe nauczanie matematyki Gruszczyk – Kolczyńskiej,,
 • metody aktywizujące i twórczego myślenia,
 • zabawy badawcze i doświadczenia,
 • pedagogikę zabawy KLANZA.

motylek

Sylwetka absolwenta Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka 

 

Dziecko kończące przedszkole:

 

 • jest dobrze przygotowane do roli ucznia,
 • potrafi funkcjonować w nowym środowisku,
 • potrafi radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach.
 • współdziała w grupie,
 • jest samodzielne,
 • jest kulturalne – zna dobre maniery,
 • posiada podstawową wiedzę o otaczającym go świecie,
 • potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami,
 • porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami,
 • przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków,
 • przestrzega norm i zasad społecznych,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

motylek

Systemy motywacji dzieci  

 

W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody i pochwały.

 

Stosowane nagrody:

 

 • ustna pochwała nauczyciela,
 • pochwała do rodziców,
 • nagroda rzeczowa,
 • list gratulacyjny,
 • pochwałą dyrektora,
 • odznaka honorowa przedszkola.

Stosowane kary:

 

 • reprymenda – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,
 • odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń jakie on stwarza,,
 • odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwile w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,
 • czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

motylek

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci

 

 • przeprowadzenie obserwacji i diagnozy wstępnej oraz końcowej, wnioski do dalszej pracy,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka,
 • bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • dokumentowanie wyników obserwacji.

motylek

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu

 

 • prezentacja osiągnięć dzieci (występy, wystawy prac plastycznych),
 • teczki prac i innych dokumentów,
 • arkusze obserwacji rozwoju dziecka,
 • arkusze diagnostyczne,
 • zdjęcia, filmy, kronika,

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

motylek

Współpraca z rodzicami

 

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami.

 

 • Proponuje różnorodne formy współpracy, które obejmują:

zebrania ogólne i grupowe, warsztaty dla rodziców, rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte, festyny, uroczystości przedszkolne               z udziałem rodziców, kącik dla rodziców, tablice informacyjne, galeria prac dziecięcych, przeprowadzanie spotkań w ramach tematu „Zawody moich rodziców”, czytanie literatury w grupie przedszkolnej.

 

 • Poszukuje efektywniejszego przepływu informacji: przedszkole – rodzice.
 • Włącza rodziców w działania na rzecz przedszkola oraz uwzględnianie ich propozycji w realizacji zadań przedszkola; wspólne planowanie działań.
 • Promuje zdrowe żywienia dzieci i aktywny styl życia.
 • Zbiera opinie rodziców o pracy przedszkola.

motylek

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

 • Współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi, instytucjami w najbliższym rejonie.

 

 • Pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji koncepcji przedszkola.

 

 • Organizowanie akcji, przedsięwzięć na rzecz środowiska, uczestniczenie w akcjach charytatywnych.

 

 • Promowanie wychowania przedszkolnego w środowisku poprzez m.in. informowanie o działalności przedszkola na stronach internetowej, aktywność nauczycieli w środowisku lokalnym.

motylek

Promocja przedszkola

 

Jako placówka oświatowa przedszkole musi zabiegać o swoją pozycję i dobrą opinię wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym.

Działania promocyjne obejmują:

 

 • organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla środowiska rodzinnego,
 • udział dzieci w konkursach miejskich i ogólnopolskich,
 • realizacje programów autorskich własnych i ogólnopolskich,
 • realizację innowacji pedagogicznych,
 • prowadzenie kroniki i strony internetowej przedszkola,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu,
 • współdziałanie z przedszkolami z zagranicy.

motylek

DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA NA LATA 2016 – 2021

 

2016/2017

 

 • Kształtowanie postawy patriotycznej i budzenie zainteresowania kulturą regionu
 • Kształtowanie życzliwej, otwartej i tolerancyjnej postawy dziecka wobec otaczającego świata.

 

2017/2018

 

 • Promowanie w przedszkolu metody „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne.
 • Rozwijanie aktywności ruchowej dziecka poprzez różnego rodzaju dyscyplin sportowych.
 • Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

2018/2019

 

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia.

2019/2020

 

 • Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowana postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.

2020/2021

 

 • Aktywna współpraca przedszkola z rodzicami prowadzi do ujednolicania oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Możliwość indywidualnego rozwoju wychowanków. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności ruchowej wśród przedszkolaków.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia.
 • Bardzo dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

 

Koncepcja przedszkola będzie analizowana raz w roku i modyfikowana w miarę potrzeb, po uzgodnieniach z radą pedagogiczną i radą przedszkola.

 

Koncepcja Pracy Przedszkola została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną

dnia … września 2016 roku na lata 2016-2021