Tutaj dostępny:

 STATUT przedszkola

 

Koncepcja pracy Przedszkola Nr 21w TYCHACH

na rok szkolny 2016 – 2021

 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • Statut Przedszkola nr 21

 

 

 

 

Wizja przedszkola:
„Wszystkiego, czego naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu, o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”
                                                                                                                                                                                                          Robert Fulghum

 

 

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

            Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz oczekiwania nauczycieli Przedszkola nr 21.

 

Cele ogólne:

 • Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości mające na celu osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 • Rozwijanie świadomości bezpiecznego zachowania się w codziennych sytuacjach życiowych , w tym ochrony własnego życia i zdrowia oraz życia i zdrowia innych.
 • Kształtowanie postaw dziecięcych poprzez budowanie systemu wartości opartego na kulturze, obyczajowości, tradycji.
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
 • Przygotowanie warunków do rozpowszechnienia metody „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborn.
 • Nadanie przedszkolu imienia Weroniki Sherborn.

Cele ogólne wpisują się w wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej                     w sprawie nadzoru pedagogicznego:

 • przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci,
 • procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się,
 • dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • dzieci są aktywne,
 • respektowane są normy społeczne,
 • przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,

 

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA NR 21

 

 • Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.

 

 • Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

 

 • Zapewniamy każdemu dziecku wszechstronny rozwój: intelektualny, społeczny, duchowy. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego uzdolnień, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

 

 • Nasze przedszkole to miejsce do którego dzieci chętnie uczęszczają i dobrze się w nim czują.

 

 • Zapewniamy wychowankom dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia we właściwie wyposażonym , bezpiecznym otoczeniu.

 

 • Wspomagamy rodziny w doskonaleniu osobowości dziecka, jego przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole i osiąganiu sukcesów w dorosłym życiu.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA NR 21

 

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 

 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

 

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

 

 • Oferty edukacyjne, stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania stwarzają przedszkolakom warunki do twórczego działania, nabywania wiadomości, rozwijania umiejętności,  kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

 

 • Wychowankowie mają wsparcie w nauczycielach, a ci zapewniają im podmiotowe traktowanie. Przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole, pomagają w wyrównywaniu szans edukacyjnych.

 

 • Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 

 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz placówki.

 

 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 

 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

 

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

 

 

 

Zarządzanie przedszkolem

Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni Dyrektor, który:

 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
 • pełni rolę pracodawcy,
 • organizuje pracę nauczycieli,
 • inspiruje nauczycieli do działania,
 • kieruje działalnością przedszkola,
 • promuje przedszkole.

 

 

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

 

Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 

 • arkusza samooceny,
 • ankiety „Moje oczekiwania”
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacji zajęć,
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Współpraca zespołu pedagogicznego:

 

 • tworzenie zespołów zadaniowych / doraźnych/, realizowanie zadań i celów wynikających z pracy poszczególnych zespołów,
 • realizowanie zadań wynikających w przeprowadzanej ewaluacji,
 • monitoring procesów zachodzących w przedszkolu,
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
 • opracowywanie wspólnych uroczystości,
 • tworzenie programów autorskich i innowacji,
 • prowadzenie WDN

 

Preferowane metody pracy przedszkola

 

W przedszkolu stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne, m.in.:

 

 • metodę symultaniczno – sekwencyjną nauki czytania wg. J. Cieszyńskiej
 • metodę odimiennej nauki czytania I. Majchrzak.
 • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • czynnościowe nauczanie matematyki Gruszczyk – Kolczyńskiej,,
 • metody aktywizujące i twórczego myślenia,
 • zabawy badawcze i doświadczenia,
 • pedagogikę zabawy KLANZA.

 

 

Sylwetka absolwenta Przedszkola nr 21

 

Dziecko kończące przedszkole:

 

 • jest dobrze przygotowane do roli ucznia,
 • potrafi funkcjonować w nowym środowisku,
 • potrafi radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach.
 • współdziała w grupie,
 • jest samodzielne,
 • jest kulturalne – zna dobre maniery,
 • posiada podstawową wiedzę o otaczającym go świecie,
 • potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami,
 • porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami,
 • przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków,
 • przestrzega norm i zasad społecznych,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

 

Systemy motywacji dzieci  

 

W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody i pochwały.

 

Stosowane nagrody:

 

 • ustna pochwała nauczyciela,
 • pochwała do rodziców,
 • nagroda rzeczowa,
 • list gratulacyjny,
 • pochwałą dyrektora,
 • odznaka honorowa przedszkola.

 

Stosowane kary:

 

 • reprymenda – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,
 • odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń jakie on stwarza,,
 • odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwile w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,
 • czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

 

 

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci

 

 • przeprowadzenie obserwacji i diagnozy wstępnej oraz końcowej, wnioski do dalszej pracy,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka,
 • bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • dokumentowanie wyników obserwacji.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu

 

 • prezentacja osiągnięć dzieci (występy, wystawy prac plastycznych),
 • teczki prac i innych dokumentów,
 • arkusze obserwacji rozwoju dziecka,
 • arkusze diagnostyczne,
 • zdjęcia, filmy, kronika,

 

 

 

 

 

 

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,

 

 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

 

 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

 

 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

 

 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

 

 • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

 

 

Współpraca z rodzicami

 

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami.

 

 • Proponuje różnorodne formy współpracy, które obejmują:

zebrania ogólne i grupowe, warsztaty dla rodziców, rozmowy indywidualne, zajęcia otwarte, festyny, uroczystości przedszkolne               z udziałem rodziców, kącik dla rodziców, tablice informacyjne, galeria prac dziecięcych, przeprowadzanie spotkań w ramach tematu „Zawody moich rodziców”, czytanie literatury w grupie przedszkolnej.

 

 • Poszukuje efektywniejszego przepływu informacji: przedszkole – rodzice.

 

 • Włącza rodziców w działania na rzecz przedszkola oraz uwzględnianie ich propozycji w realizacji zadań przedszkola; wspólne planowanie działań.

 

 • Promuje zdrowe żywienia dzieci i aktywny styl życia.

 

 • Zbiera opinie rodziców o pracy przedszkola.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

 • Współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi, instytucjami w najbliższym rejonie.

 

 • Pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji koncepcji przedszkola.

 

 • Organizowanie akcji, przedsięwzięć na rzecz środowiska, uczestniczenie w akcjach charytatywnych.

 

 • Promowanie wychowania przedszkolnego w środowisku poprzez m.in. informowanie o działalności przedszkola na stronach internetowej, aktywność nauczycieli w środowisku lokalnym.

 

 

 

Promocja przedszkola

 

Jako placówka oświatowa przedszkole musi zabiegać o swoją pozycję i dobrą opinię wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym.

Działania promocyjne obejmują:

 

 • organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla środowiska rodzinnego,
 • udział dzieci w konkursach miejskich i ogólnopolskich,
 • realizacje programów autorskich własnych i ogólnopolskich,
 • realizację innowacji pedagogicznych,
 • prowadzenie kroniki i strony internetowej przedszkola,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu,
 • współdziałanie z przedszkolami z zagranicy.

 

 

 

DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA NA LATA 2016 – 2021

 

2016/2017

 

 • Kształtowanie postawy patriotycznej i budzenie zainteresowania kulturą regionu
 • Kształtowanie życzliwej, otwartej i tolerancyjnej postawy dziecka wobec otaczającego świata.

 

2017/2018

 

 • Promowanie w przedszkolu metody „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne.
 • Rozwijanie aktywności ruchowej dziecka poprzez różnego rodzaju dyscyplin sportowych.
 • Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

 

2018/2019

 

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia.

 

2019/2020

 

 • Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków, dostarczanie okazji do kształtowana postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.

 

2020/2021

 

 • Aktywna współpraca przedszkola z rodzicami prowadzi do ujednolicania oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych

 

Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
 • Możliwość indywidualnego rozwoju wychowanków. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
 • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności ruchowej wśród przedszkolaków.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia.
 • Bardzo dobre przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

 

 

Koncepcja przedszkola będzie analizowana raz w roku i modyfikowana w miarę potrzeb, po uzgodnieniach z radą pedagogiczną i radą przedszkola.

 

Koncepcja Pracy Przedszkola została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną

dnia … września 2016 roku na lata 2016-2021

 

Programy autorskie dla wszystkich przedszkolaków:

Innowacje:

 „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

   Jan Zamoyski

„Mały Polak – Patriota” – Innowacja pedagogiczna

Przedszkole Nr 21

 1. Zelwerowicza 21

      43-100 Tychy

   mgr Lidia Celmer

   mgr Ines Gierszon

  mgr Barbara Kańtor

 Zakres innowacji

        Innowacja „Mały Polak – Patriota” obejmuje zakres edukacji patriotycznej skoordynowanej ze wszystkimi obszarami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

         Realizowana będzie w Przedszkolu Nr 21 w Tychach w okresie od 1 listopada 2016 r do 30 czerwca 2018 r i obejmować będzie w różnym zakresie wszystkie grupy przedszkolne, personel oraz rodziny wychowanków.

 

Umiejętności dzieci będą osiągane poprzez:

 • zapoznanie z mapą fizyczną naszego kraju,
 • poznawanie legend dotyczących historii ojczystej,
 • słuchanie literatury dziecięcej polskich autorów,
 • spacery i wycieczki po bliższej i dalszej okolicy,
 • oglądanie fotografii, albumów przedstawiających różne piękne miejsca w Polsce,
 • założenie kącika patriotycznego,
 • zwiedzanie miejsc ważnych historycznie,
 • udział w festynach i uroczystościach prezentujących wiersze i piosenki patriotyczne,
 • udział w konkursach mających na celu kształtowanie poczucia wspólnoty
 • wykonywanie wystaw prac plastycznych o tematyce patriotycznej.

 

 

Motywacja

 

         Najwybitniejszy Polak – Jan Paweł II określił, że patriotyzm to  umiłowanie do tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka oraz krajobrazu ojczystego. 

         Patriotyzm charakteryzuje się  przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobistymi, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia.

Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej                          oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.                                                                          Polska  jest  Wartością, którą powinniśmy kochać i szanować. W kształtowaniu patriotyzmu  u dzieci ważna role spełniają: rodzina, przedszkole, szkoła, literatura, obrazy, pieśni i muzyka, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, odwiedzanie muzeów, uroczystości państwowe, przedszkolne, poznawanie tradycji, rozmowy. Oddziaływanie na poszczególne osoby w zakresie kształtowania postaw patriotycznych, powinno być dostosowane do wieku i stopnia ich dojrzałości.

         Największy wpływ na osobowość małego człowieka mają rodzice.  To oni wychowują swoje dziecko według własnego systemu wartości. W rodzinnym środowisku dziecko od urodzenia uczy się pełnienia określonych ról, obowiązków, życzliwości w stosunku do dorosłych, podporządkowywania się poleceniom starszych, a także samodzielności, niesienia pomocy rodzicom, kultywowania miłości, przyjaźni. Dziecko najpierw w domu rodzinnym dowiaduje się, co stanowi jego Ojczyznę – poznaje piękne góry, morze, miasta, wioski, lasy, pola… Rodzina budzi w dziecku przywiązanie do Ojczyzny, do swojego otoczenia, uczy dostrzegać jego piękno, czyli kształtuje uczucia, z których w przyszłości może się zrodzić gorący patriotyzm. Można to robić na różne sposoby. Dużo zależy od zaangażowania oraz pomysłowości rodziców. Ważna jest też ich postawa wobec wartości patriotycznych. Jeśli rodzic będzie szanował flagę i inne symbole narodowe, dumnie śpiewał hymn oraz regularnie uczestniczył  w państwowych uroczystościach, to dziecko szybko nauczy się naśladować go, ponieważ to rodzice są dla swoich dzieci głównymi wzorami do naśladowania.

         Niezwykle istotną rzeczą jest poznawanie języka ojczystego i jego piękna. Czytając wiersze o tematyce patriotycznej, legendy, książki dotyczące historii Polski, poznając bohaterów narodowych, kształtuje się  patriotyzm  u dzieci.

         Następną rolą w kształtowaniu patriotyzmu u naszych wychowanków jest rozwijanie  zainteresowań związanych z poznawaniem kraju, w którym żyją. Wycieczki krajoznawcze i turystyczne pozwalają dzieciom poznać najbliższe otoczenie i dany region Polski.

         Gdy dziecko będzie trochę starsze i poszerzy się krąg jego zainteresowań, przy rozmaitych okazjach pokazujmy mu mapę Polski. Dzięki temu pozna położenie ważniejszych rzek, regionów, góry, morze. Warto zadbać o to, by dziecko nauczyło się znaczenia symboli narodowych, szacunku dla godła Polski, barw państwowych, hymnu narodowego.

         Kolejną ważna rzeczą jest zadbanie  o udział malucha w patriotycznych wydarzeniach: paradach, przedstawieniach, festynach i koncertach. Uroczystości związane z Świętem Niepodległości, innymi świętami narodowymi, sportowymi, bądź religijnymi pomogą przybliżyć dziecku znaczenie słowa – ojczyzna, patriotyzm. To dobra okazja do nauki, ale i przyjemnego spędzania czasu.

         W ten sposób, małymi kroczkami, kształtujemy w dziecku dumę narodową  i świadomość „bycia Polakiem”. Obserwowanie z pozoru prostej czynności – głosowania w wyborach, kibicowanie polskim sportowcom pokaże dziecku, że rodzice czynnie uczestniczą w życiu kraju  i dobrze mu życzą.

         Ważną rolę w kształtowaniu patriotyzmu  u dzieci odgrywają spotkania i rozmowy z wybitnymi patriotami, historykami, kombatantami i różnymi  zasłużonymi ludźmi.

         Zapoznanie dzieci z tradycjami i obrzędami naszego narodu pozwala wzbudzić u nich więź z innymi, z regionem. Dzieci uczą się kochać swój kraj, poprzez piękno jego przyrody, bogactwo jego kultury. Poprzez zapoznanie się

z symbolami narodowymi, z hymnem Polski, znakiem Orła Białego, flagą biało – czerwoną, poprzez  poznanie  herbu miasta w którym  żyją, jak  i herbów ważniejszych miast Polski takich jak : Warszawa, Kraków, Gniezno..

        

         Pierwszym i najważniejszym pomostem pomiędzy wychowaniem w rodzinie a placówką oświatową jest edukacja przedszkolna. To właśnie                              w przedszkolu dziecko przeżywa najważniejszą część swojego życia.

Od najmłodszych lat przedszkole uczy pierwszych postaw i wzorców patriotycznych. Uczy szanować godło państwowe, flagę i język polski. Podczas różnych ważnych uroczystości przedszkolnych   i państwowych, pokazuje jak się zachować. Podobnie jak dom rodzinny, przedszkole formuje osobowość człowieka. Przedszkolak rozwija się fizycznie, moralnie i duchowo. Uczy się panować nad emocjami, nabywa intelektualne sprawności, dzięki którym lepiej rozumie świat. Kształtuje odpowiednią postawę wobec ludzi i otoczenia. Przedszkole  to instytucja oświatowo-wychowawcza, mająca ogromny wpływ na kształtowanie postaw ogólnorozwojowych, jak i patriotycznych.

         W naszym przedszkolu już od 23 lat organizujemy festyny z okazji Święta Niepodległości.   W tym  dniu,  spotykają się różne pokolenia ludzi aby posłuchać nie tylko wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej przedstawionej    przez przedszkolaki, ale też aby wspólnie zaśpiewać hymn Polski,  piosenki legionowe i wojenne. To dzień,  w którym integruje się cała społeczność przedszkolna z rodzinną.                                                                                      

         Od kilku lat elementem kształtującym postawę patriotyczną u naszych wychowanków są obchody „Dnia Flagi”.  To moment, w którym można wzbogacić wiedzę  dzieci na temat własnego kraju, utrwalić znajomość symboli narodowych oraz uświadomić sobie konieczność odnoszenia się do nich z szacunkiem.

         Obydwa wydarzenia cieszą się w przedszkolu ogromnym zainteresowaniem. Skłoniło nas to do pewnych przemyśleń. A mianowicie, że skoro rodzice wraz z dziećmi tak chętnie uczestniczą  w tych wydarzeniach, to w dobie kryzysu wartości musimy podjąć wszelkie działania, aby tworzyć w rodzinach pozytywne wzorce postaw patriotycznych. Bowiem żaden naród nie może istnieć jeżeli nie będzie budowany system wartości chroniący jego tożsamość.

         Proponowana innowacja ma służyć pomocą nauczycielom przedszkola                         w przygotowaniu wychowanków do otworzenia dziecięcych serc i umysłów na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Poszerza treści z zakresu wychowania patriotycznego i jest spójna z  programami wychowania przedszkolnego obowiązującymi w naszej placówce. W realizację celów będzie zaangażowana cała społeczność przedszkolna, rodzice oraz różne instytucje.

         Wychowanie patriotyczne jest tą dziedziną, której wyników w odniesieniu do dzieci nie da się zmierzyć. Jednak nauczyciel powinien być przekonany, że  jego wychowankowie wiedzą, iż są Polakami i są z tego dumni.

 

Efekty wdrożenia innowacji

 • poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych,
 • poznanie historii Święta Niepodległości Polski i innych świąt narodowych,
 • zrozumienie znaczenia symboli oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski,
 • pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych,
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa,
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
 • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych,
 • umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych.

 

 

Innowacja  pedagogiczna „Ślonzok i Polok to bratanki”

Skierowana jest do wszystkich dzieci przedszkolnych  , rodziców i personelu przedszkola.

Cel: Zapoznanie dzieci i rodziców z kulturą , zabytkami i  tradycjami Górnego Śląska, obcowanie środowiska przedszkolnego z gwarą śląską , poznanie najbliższej okolicy miasta Tychy.

W okresie od XII 2015 r – VI 2016 r zrealizowano następujące zagadnienia:

 • Nawiązano współpracę  z Przedszkolem 20 w Tychach  im. Karlika i Karoliny / udział w konkursie plastycznym „ Bery i bojki”/
 • W grupie „Króliczki” działa zespół „Zuzanki” prowadzony przez J. Nofińską,  poznane  tańce i przyśpiewki śląskie prezentowano na Dniu Górnika,  Dniu Kobiet, oraz Festynie Rodzinnym
 • Skompletowano i przeszyto stroje śląskie dzięki pomocy rodziców z gr. Króliczki
 • Zorganizowano wycieczki w obrębie Tychów:

do „Domu Chleba” w Radzionkowie  , „Szopki „w  Panewnikach

 • Celebrowano uroczystości i święta związane z tradycjami Górnego Śląska

– Uroczysty dzień Górnika, Wigilia, Jasełka,  Kolędowanie, Wielkanocne spotkanie

 • Odbył się konkurs poezji w gwarze śląskiej na terenie przedszkola
 • Rodzice fotografowali  ciekawe miejsca w Tychach
 • Opracowano oferty wyjazdów weekendowych dla rodziców „ Perełki Śląska”
 • Prezentacja dorobku dzieci odbyła się podczas Festynu Rodzinnego : występy zespołu „Zuzanki” w gwarze, występ laureatów konkursu poezji w gwarze śląskiej, kącik gwary śląskiej „Jak to je po naszymu”.

Planowane działania na 2016/2017 r   z udziałem rodziców:

 • Zorganizowanie kącika regionalnego na terenie przedszkola
 • Galeria zdjęć nadesłanych  w przez rodziców „Moje miasto Tychy”
 • Celebrowanie świąt i uroczystości związanych z tradycjami Górnego Śląska
 • Kiermasze świąteczne: bożonarodzeniowy, wielkanocny
 • II Konkurs Poezji w  gwarze śląskiej
 • Wycieczki  po regionie
 • Konkursy  plastyczne dla rodzin: „Tychy za moim oknem”, „Śląskie zwiedzanie”„ Moje tyskie niebo
 • „Bajki wiersze  w gwarze śląskiej”- w wykonaniu  personelu i rodziców pochodzenia śląskiego
 • Piknik Rodzinny : śląskie śpiewanie, występy zespołu Zuzanki

 

 

Plan współpracy z rodzicami
Copyright ©2019 .