CZERWIEC W GRUPIE „PSZCZÓŁKI”

 

Ośrodki tematyczne:

1.     Jak zostać sportowcem?
2.     I oto przyszło lato
3.     Odwiedzamy zwierzęta
4.     Hej, na wakacje czas!
5.     Bezpieczne wakacje

 

Osiągnięcia dzieci:

 

– uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na temat jego treści

-wie, że aktywność i ruch są ważne dla zdrowia

-zna różne dyscypliny sportowe

-łączy opanowane ruchy i kroki w proste układy taneczne; rozwija poczucie rytmu i pulsu

-współpracuje z grupą w zabawie

-porównuje odległości: bliżej – dalej

-ćwiczy umiejętność czekania na swoją kolej

-posługuje się liczebnikami porządkowymi; -przelicza w dostępnym zakresie; porównuje liczebność zbiorów

-rozwija sprawność motoryczną

– swobodnie wypowiada się na dany temat

-wskazuje oznaki nadchodzącego lata

-współtworzy letnią dekorację

-wykonuje różne formy ruchu w tym wymyślone przez siebie ; wyraża ruchem, gestem treść słuchanego tekstu
 
 
-rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny

– doskonali umiejętność sklejania papierowych elementów

-sprawnie liczy; klasyfikuje ze względu na podaną cechę

– rozwiązuje zagadki

-zna zasady kulturalnego zachowania przy stole

– wie, skąd biorą się produkty, tj. miód, mleko,jajka

– rozpoznaje dźwięki i dopasowuje je do zwierząt

– potrafi powiedzieć, jak nazywają się młode poznanych gatunków zwierząt

– poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

– pogłębia wiedzę na temat gospodarstwa wiejskiego

– klasyfikuje zwierzęta według gatunku

-relaksuje się; rozwija wyobraźnię

– formułuje dłuższe wypowiedzi na temat spędzania czasu w czasie wakacji
 
 
-usprawnia narządy artykulacyjne

-estetycznie wykonuje prace graficzne i plastyczne

-wykazuje empatyczny stosunek do świata zwierząt

-doskonali umiejętności wokalne

– uczy się planować podróż; rozwija ciekawość poznawczą

– uczy się, jak bezpiecznie zachować się podczas wakacyjnych wyjazdów

 -rozpoznaje i nazywa znaki ostrzegawcze

– dzieli wyrazy na sylaby

-poprawnie klasyfikuje obrazki

– rozwija zmysł dotyku i spostrzegawczość wzrokową

-zna zasady bezpiecznego korzystania ze wspólnych sprzętów w ogrodzie przedszkolnym

– Reaguje na komunikaty słowne w umówiony wcześniej sposób

-wie, jakie służby wezwać w określonych sytuacjach

-utrwala znajomość numerów alarmowych

– aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach

-przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa

motylek

W tym tygodniu na religii:

motylek

W tym tygodniu na języku angielskim:

“The itsy bitsy spider crawled up the water spout.
Down came the rain, and washed the spider out.
Out came the sun, and dried up all the rain,
and the itsy bitsy spider went up the spout again”

motylek