Koncepcja pracy Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach
na rok szkolny 2021 – 2026

Podstawa prawna

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 • Statut Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka 

motylek

WIZJA PRZEDSZKOLA od A do Z:

Akceptujemy dzieci takimi jakie są, dając im szanse do indywidualnego rozwoju.

Budujemy u dzieci system wartości, ukazując co jest dobre a co złe.

Czuwamy nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci.

Doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności podnosząc swoje kwalifikacje.

Eksponujemy twórczy potencjał dzieci w środowisku lokalnym.

Funkcjonujemy zgodnie z prawem oświatowym.

Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Hartujemy dzieci emocjonalnie, aby łagodniej znosiły stresy i porażki.

Interesujemy się życiem społecznym, lokalnym i aktywnie w nim uczestniczymy.

Jesteśmy otwarci na propozycje i oczekiwania rodziców.

Kształtujemy umiejętności samoobsługowe potrzebne w codziennych sytuacjach.

Lubimy być twórczy, aktywni i innowacyjni w swoich działaniach.

Łączymy pokolenia i wzmacniamy więzi rodzinne.

Mamy estetycznie i bogato wyposażone sale przystosowane do zajęć i zabaw .

Nawiązujemy do tradycji lokalnych i regionalnych.

Organizujemy dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dzieci.

Pozyskujemy rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola.

Rozwijamy twórczy potencjał dzieci.

Stwarzamy bezpieczne warunki do prawidłowego rozwoju i zabawy.

Tworzymy rodzinną i domową atmosferę.

Uwzględniamy wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej.

Wspomagamy rodziców w sytuacjach problemowych.

Yes we can:)

Zapewniamy absolwentom dobry start w szkole i śledzimy ich losy.*

 

motylek

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI:

            Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz oczekiwania nauczycieli Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka 

Głównym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowane przez proces opieki, wychowania, nauczania i uczenia się,umożliwienie dziecku odkrywania własnych możliwości, gromadzenia doświadczeń,a tym samym umożliwienie dziecku osiągnięcia dojrzałości do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole ma obowiązek organizować swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z rodzicami i  najbliższym środowiskiem.Powinno:

– dostrzegać w każdym dziecku jego ukryte zdolności, rozwijać i umacniać wiarę
 w siebie,

– integrować całą społeczność przedszkolną tak, aby współdecydować o ważnych sprawach placówki,

– stwarzać warunki i klimat wychowawczy wspomagający Rodziców w procesie wychowania,

– inspirować do twórczego rozwoju nauczycieli, dzieci i rodziców,

– zapewnić dziecku opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa, tworząc jak najlepsze warunki do osiągnięcia „dojrzałości szkolnej”.

 

motylek

MISJA PRZEDSZKOLA NR 21 im. JANUSZA KORCZAKA

PRIORYTETY ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA NAJBLIŻSZE LATA

“Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

Janusz Korczak

Wychowanie, opieka i edukacja

Wzmacnianie aktywności intelektualnej i poznawczej dzieci poprzez rozwijanie działalności innowacyjnej przedszkola.

Założeniem działalności innowacyjnej jest wprowadzenie zmiany z myślą o jak najlepszym funkcjonowaniu placówki, podnosi to efektywność i konkurencyjność przedszkola a co najważniejsze pozwala  dziecku rozwijać się w atrakcyjny i kreatywny sposób.

 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem pozytywnych zachowań dzieci.
 • Rozwijanie osobowości, zainteresowań dziecka poprzez podmiotowe podejście i stosowanie zasad indywidualizacji, aktywizacji, stymulacji i współdziałania.
 • Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, zachęcanie, inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych między innymi przez: wykorzystywanie nowatorskich i aktywizujących form i metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym:

-Prowadzenie zajęć i zabaw ruchowych metodą Weroniki Sherborne,  metodami K. Orffa, R. Labana,ćwiczenia relaksacyjne.          

-Wykorzystanie na zajęciach metody Dobrego Startu wg prof. M. Bogdanowicz, metoda czytania sylabami J. Cieszyńskiej – również jako elementu terapii pedagogicznej.

-Organizowanie zajęć z zakresu bajkoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, pedagogiki zabawy „Klanza”.

-Prowadzenie zajęć i zabaw rytmiczno-muzycznych z elementami gry na instrumentach, instrumentach niemelodycznych metodą Batti Strauss oraz Emila Dalcroze’a.

-Wdrażanie technik zapamiętywania sprzyjających rozwojowi procesów myślenia, zapamiętywania, koncentracji uwagi.

-Wdrażanie metody projektów w pracy z dziećmi oraz storytelling.

 • Realizację innowacji pedagogicznej

-Rozwijanie ekspresji twórczej wykorzystując przekład intersemiotyczny.

-Innowacja logopedyczna – „Pszczółka Gadułka”

-„Rączki – gimnastyka dla smyka. Terapia ręki”

-„Hortiterapia – smak, zapach, kolor-zioła i rośliny jadalne w ogrodzie”

 • Realizacja programów własnych nauczycieli będących rozszerzeniem podstawy programowej:

-„Program wewnątrzprzedszkolnego systemu doradztwa zawodowego Przedszkola nr 21 w Tychach”

-„ Od A do Z – wprowadzenie dziecka w świat pisma”

-„Pięciolinia – Program zajęć umuzykalniających”

-„Kulturalny przedszkolak w świecie dobrych obyczajów”

-„Przedszkolaki w świecie sylab”

 • Organizowanie kółek zainteresowań:

-plastycznych

-muzycznych

-teatralnych

-origami

 • Wspomaganie dzieci uzdolnionych zwłaszcza artystycznie (plastycznie, wokalnie). w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Udział dzieci w konkursach organizowanych na terenie przedszkola oraz
  w przedsięwzięciach organizowanych przez inne placówki oświatowe (konkursy, przeglądy).
 • Umożliwienie dzieciom uczestnictwa w Prezentacjach Artystycznych, Przeglądzie Inscenizacji Zimowych, Festiwalu piosenki itp.- prezentacja swoich umiejętności, talentów, zdobywanie nagród i wyróżnień.
 • Ukierunkowanie pracy dydaktycznej na rozwój inteligencji wielorakiej u dzieci. Odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie oraz rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci i zdolności rozwiązywania problemów w myśl zasad:

-Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalna „mapę zdolności”.

-Każde dziecko ma swoje mocne i słabe strony.

-Wszystkie rodzaje zdolności są równie cenne, można i trzeba je rozwijać.

 

Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwijaniu działalności badawczej dzieci, kształtowaniu kompetencji matematycznych, skupieniu uwagi i koncentracji.

Dziecko od najmłodszych lat jest ciekawe świata. Interesuje się tym, co je otacza. Powinno mieć możliwość eksperymentowania, smakowania, dotykania, obserwacji, dlatego tak ważne jest tworzenie dzieciom przestrzeni do podejmowani działalności o charakterze konstrukcyjnym, manipulacyjnym, badawczym, przyczynowo-skutkowym czy eksperymentalnym. Istotą takiej aktywności jest zaspokojenie wrodzonej potrzeby działania, pozwalająca każdemu dziecku wykazać się własnymi możliwościami.

 • Wzmacnianie działań edukacyjnych opartych na dziecięcych eksperymentach i zabawach dydaktycznych o charakterze badawczym.
 • Prowadzenie kółka przyrodniczo -badawczego dla dzieci.
 • Założenie i prowadzenie mini –ogródka warzywnego na terenie ogrodu przedszkolnego i w salach.
 • Dostarczanie dzieciom możliwości zdobywania wiadomości i doskonalenia umiejętności matematycznych dostosowanych do wieku wychowanków:
 • Wykorzystanie metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka.
 • Wykorzystanie metody 6 klocków
 • Wprowadzenie elementów nauki kodowania i odkodowywania w zajęciach z zakresu matematyki, posługiwanie się pojęciami matematycznymi.

Realizacja programów własnych nauczycieli dostosowanych do potrzeb i zdolności dzieci w danej grupie:

 • Z matematyką na wesoło, Pięciolatek w świecie matematyki.
 • Z przyrodą za Pan Brat-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Organizacja zajęć i wycieczek  w ramach  Uniwersytetu Rozwoju- doświadczenia, eksperymenty fizyko-chemiczne, pokazy, możliwość poznania zjawisk fizycznych, przyrodniczych, ( suchy lód, ciekły azot itp.).

Zajęcia/wycieczki do Centrum Regionalnego w Żorach.

Wycieczki krajoznawcze.

Organizowanie pokazów objazdowego planetarium, pokazu ptaków.

 

Realizacja przyjętej przez Przedszkole polityki prozdrowotnej- wychowanie człowieka, dla którego zdrowie, to jakość życia, zdolność do aktywnego i twórczego działania.

 Dzieciństwo, to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się postawy określające obecne i późniejsze działania człowieka–również te dotyczące zdrowia.

Celem naszego przedszkola jest zdobycie  certyfikatu „ Przedszkola Promującego Zdrowie”  Program ten, obejmuje działania w szeroko rozumianym pojęciu zdrowia: fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, aktywności ruchowej, zdrowego żywienia.

 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz edukacja prozdrowotna, prowadzenie zdrowego żywienia.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz sprawności fizycznej przedszkolaków.
 • Wspieranie rodziców w działaniach zdrowotnych na rzecz dzieci, organizowanie warsztatów z rodzicami (wspólne przygotowywanie zdrowych posiłków), cyklicznych spotkań sportowych.
 • Kształcenie u dzieci umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez ćwiczenie wzywania pomocy w nagłych przypadkach; nauka udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia i oddechu; nauka zachowania bezpieczeństwa przy udzielaniu pierwszej pomocy.
 • Uświadomienie dzieciom konieczności zwiększenia czasu na odpoczynek, wyciszenie i relaks.
 • Zapoznanie dzieci z higieną pracy umysłowej: ustalenie stałego czasu na odpoczynek, nauka właściwego wypoczywania (słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek, masażyki relaksacyjne, spotkania czytelnicze).
 • Zajęcia sportowo-ruchowe na terenie przedszkola z wykorzystaniem różnorodnych przyborów.
 • Dostarczanie wychowankom określonych wzorców postępowania, jak zachować zdrowie własne i innych.
 • Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami –wspieranie w prawidłowym postępowaniu z dzieckiem.
 • Ubieganie się o krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
 • Kontynuacja współpracy z Komendą Policji, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, ratownikami medycznymi, pielęgniarką, stomatologiem.
 • Współpraca z Miejską Biblioteką w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” (spotkania na terenie przedszkola i poszczególnych filii biblioteki, Mediateki).
 • Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji przeciwdziałania występowania próchnicy u dzieci przedszkolnych, spotkania w zaprzyjaźnionym gabinecie stomatologicznym.
 • Zachęcanie do czynnego wypoczynku, udział w konkursie wiedzy o ruchu drogowym z elementami turystyki rowerowej w Katowicach.
 • Nawiązanie współpracy z Klubem Turystyki Kolarskiej „Gronie” w Tychach.
 • Żyrafie serduszko-porozumienie bez przemocy-realizacja programu uczącego dzieci pokojowego rozwiązywania konfliktów.
 • Realizacja projektu ogólnopolskiego Mamo, tato wolę wodę, Kubusiowi Przyjaciele,Czyściochowe przedszkole,programu Sanepidu Klub Zdrowego Przedszkolaka: Klub zdrowego przedszkolaka, Czyste powietrze wokół nas, Wirusoochrona.
 • Zachęcanie do współpracy rodziców dzieci, organizowanie imprez przedszkolnych np. Sprzątanie Świata, Dzień Przedszkolaka, Kiermasze świąteczne, Kiermasze ziół i warzyw wyhodowanych w przedszkolu.
 • Kontynuowanie zagadnień z zakresu ekologii: udział w akcji zbierania baterii, makulatury i nakrętek, akcjach Światowy Dzień Ziemi,Sprzątanie Świata.
 • Udział w konkursach o tematyce ekologicznej.
 • Kontrola i monitoring stanu bezpieczeństwa budynku i terenu przedszkola. Usuwanie ewentualnych zagrożeń.
 • Przestrzeganie procedur związanych z bezpiecznym pobytem dziecka
  w przedszkolu.
 • Dbanie o higienę to klucz do zdrowia i odporności w przyszłości.

           

Wyrównywanie szans edukacyjnych, organizacja kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Każdemu dziecku należy zapewnić odpowiednią jakość kształcenia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami oraz wspomagać jego rozwój. Proces wspomagania rozwoju to działania,dzięki którym:

-dzieci rozwijające się wolniej mogą dogonić swoich rówieśników, lepiej funkcjonować w różnych sytuacjach życiowych, osiągnąć dojrzałość szkolną na miarę swoich możliwości,

-dzieci o nieharmonijnym rozwoju mają szansę osiągnąć harmonię rozwojową,co pozwoli im lepiej radzić sobie w życiu codziennym i w szkole,

Współczesne przedszkole ma stwarzać możliwie najkorzystniejsze warunki rozwoju dziecka,dostarczać mu bodźców stymulujących,wyrównywać braki wywołane niekorzystnymi warunkami środowiskowymi i nieharmonijnym rozwojem, umożliwić rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci.

 • Systematyczne diagnozowanie umiejętności i potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej z uwzględnieniem informacji specjalistów(psycholog, logopeda) oraz w oparciu o informacje rodziców.
 • Indywidualizacja pracy z dziećmi, wspieranie dziecka w sferach rozwoju wymagających doskonalenia.
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną –objęcie opieką dzieci wymagających wsparcia ze strony psychologa.
 • Badania przesiewowe, słuchu, wzroku, zagrożenia dysleksją, wad wymowy.
 • Współpraca z logopedą –objęcie pomocą dzieci z wadami wymowy.Prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci z wadami wymowy, prowadzenie dodatkowo nieodpłatnie zajęć w ramach programu: Mówię poprawnie, dla dzieci młodszych w ramach profilaktyki wad wymowy (przez nauczyciela z kwalifikacjami).
 • Zajęcia profilaktyczne dla dzieci młodszych prowadzone przez nauczycieli w grupach.
 • Prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci z wadami wymowy, prowadzenie dodatkowo nieodpłatnie zajęć w ramach programu Mówię poprawnie dla dzieci młodszych w ramach profilaktyki wad wymowy (przez nauczyciela z kwalifikacjami).
 • Dalsze organizowanie gimnastyki profilaktycznej w ramach pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Opracowywanie programów wspierania rozwoju i form pomocy dla dzieci wymagających objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • Organizacja kształcenia dla dzieci z orzeczeniem.
 • Podnoszenie, uzupełnianie kwalifikacji kadry pedagogicznej – w szczególności do zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno—społeczne, terapii pedagogicznej i rewalidacji.
 • Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci najmłodszych, organizowanie dni otwartych dla nowo przyjętych dzieci.
 • Współpraca z rodzicami dzieci o szczególnych potrzebach żywieniowych (alergia), organizacja szkoleń ze specjalistami i praca indywidualna z dzieckiem.
 • Współpraca z MOPS, Kuratorem, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej itp.

motylek

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM 

Pierwszym środowiskiem społecznym i wychowawczym, w którym dziecko przebywa od urodzenia, jest rodzina.  Przejście z rodziny do przedszkola jest istotną zmianą w życiu dziecka.Budowanie przestrzeni dla rodziców i z rodzicami w przedszkolu powinno być oparte na traktowaniu ich jak świadomych partnerów procesu edukacyjnego.

Formy współpracy:

 • Realizacja Programu Wychowawczego Przedszkola i Programu Profilaktycznego,.
 • Program adaptacyjny dla dzieci najmłodszych- organizacja dni otwartych.
 • Spotkania i konsultacje, zebrania grupowe,kontakty indywidualne.
 • Zajęcia otwarte.
 • Festyny Rodzinne, wspólne imprezy i uroczystości, warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe, wycieczki- zachęcanie rodziców do czynnego udziału.
 • Prowadzenie strony internetowej przedszkola, Facebook, informowanie rodziców o życiu przedszkola przez pocztę elektroniczną.
 • Wspieranie rodzin w wychowaniu dzieci, szczególna troska i opieka nad rodzinami wymagającymi pomocy. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Tychach (konsultacje psychologa na terenie przedszkola, szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli). Zachęcanie do udziału w spotkaniach na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Prezentowanie przez rodziców zamiłowań, hobby na forum grupy i przedszkola.
 • Współorganizowanie przedsięwzięć: „Cała Polska czyta dzieciom”, uroczystości przedszkolnych: Jasełka dla seniorów, Bal Przebierańców,Andrzejki,Przegląd Piosenki Patriotycznej.
 • Organizacja przedstawień -Teatr rodziców.
 • Konkursy –zachęcanie do wspólnego udziału w konkursach plastycznych.
 • Pielęgnowanie tradycji i więzi uczuciowej wśród dzieci i w rodzinie poprzez: Pasowanie na przedszkolaka,Święto Rodziny – festyn sportowo- rekreacyjny w ogrodzie przedszkolnym, uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca, Dnia Babci i Dziadka.
 • Wspólne z rodzicami wykonywanie ozdób świątecznych, bożonarodzeniowych i wielkanocnych, organizowanie kiermaszu prac.
 • Włączenie rodziców do organizowanych akcji charytatywnych: zbieranie nakrętek, Góra grosza, dary dla schroniska dla zwierząt, wspieranie chorych dzieci, UNICEF,
 • Promowanie zdrowia i aktywności ruchowej, rozwijanie zamiłowania do uprawiania sportu, zajęcia z udziałem rodziców.
 • Kontynuowanie współpracy z Wydziałem Realizacji Inwestycji, firmą MASPEX, Hilton w Tychach,RYZA oraz z placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta.
 • Pozyskiwanie sojuszników wspomagających działalność przedszkola.Organizowanie wycieczek:Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach, Szkoła Policyjna w Katowicach-Piotrowicach, Muzeum Chleba w Radzionkowie, Muzeum Śląskie w Katowicach, Uniwersytet Rozwoju w Chorzowie, Kopalnia Węgla w Tarnowskich Górach, Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu,Zagroda wsi Pszczyńskiej – skansen, Zagroda żubrów, wyjazdy na spektakle teatralne, koncerty, wystawy.
 • Uczestnictwo w imprezach organizowanych na szczeblu miasta Tychy: „Dziecięce Prezentacje Artystyczne Przedszkolaków”-współorganizacja imprezy„Spartakiada Przedszkolaków”, „Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej”.
 • Udział  w zajęciach w bibliotece słuchanie bajek czytanych przez pracowników biblioteki.

 

motylek

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 • Wspieranie programów autorskich i projektów edukacyjnych, realizacja programu edukacji zdrowotnej -uzyskanie certyfikatu programu Szkoła/Przedszkole Promujące Zdrowie.
 • Promowanie placówki, jej wizerunku i osiągnięć w środowisku. Nawiązanie współpracy z innymi przedszkolami z UE. Udział w programie etwenning, opracowanie projektu partnerstwa.
 • Tworzenie przyjaznego klimatu pracy i odpowiedzialności całego zespołu za podejmowane decyzje.
 • Realizacja koncepcji pracy przedszkola z uwzględnieniem priorytetów oświatowych miasta Tychy, wynikających ze Strategii Oświatowej Miasta Tychy: innowacyjność, promocja zdrowia, zagospodarowanie terenu wokół przedszkola.
 • Motywowanie kadry pedagogicznej do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu dalszego poszerzenia oferty przedszkola o zajęcia rytmiczne, taneczne, z zakresu terapii społeczno-emocjonalnej. Tworzenie oferty zajęć odpowiadającej zainteresowaniom i potrzebom dzieci.
 • Umiejętność diagnozowania rozwoju dziecka, rozpoznawania potrzeb, modyfikowanie narzędzi diagnostycznych.
 • Ciągłe podnoszenie jakości pracy przedszkola, spełnianie wymagań określonych rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym,prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, wdrażanie wniosków z ewaluacji zewnętrznej.
 • Zachęcanie do rozwoju zawodowego – osiąganie kolejnych stopni awansu, otaczanie opieką młodych nauczycieli rozpoczynających pracę.
 • Wykorzystanie sprzętu do prezentacji multimedialnych podczas zajęć z dziećmi, spotkań z rodzicami, pracownikami. Zakup sprzętu i pomocy do nauki kodowania w tym robotów Bee-Bot oraz Magicznego dywanu.
 • Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola oraz doposażenie urządzeń rekreacyjnych. Realizacja istniejącego projektu zagospodarowania terenu w ramach funduszy Urzędu Miasta lub budżetu partycypacyjnego.
 • Racjonalne wydawanie środków publicznych.
 • Realizacja celów i zadań placówki zgodnie z Kontrolą Zarządczą.
 • Aktualizowanie przepisów wewnętrznych placówki dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Samokształcenie i doskonalenie kadry pedagogicznej:
 • Udział w szkoleniach, warsztatach, kursach i seminariach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim.
 • Ukończenie przez wszystkich nauczycieli kursu z zakresu pierwszej pomocy (cykliczne doskonalenie się w tym zakresie) – zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w przedszkolu.
 • Uzyskanie kwalifikacji z zakresu organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rytmiki, prowadzenie zajęć w zakresie: rozwijania kompetencji emocjonalno—społecznych, terapii pedagogicznej i rewalidacji.
 • Inspirowanie do innowacyjnej pracy-programy własne oparte na różnych metodach pracy.
 • Doskonalenie warsztatu pracy, metodyki: Batii Strauss, Weroniki Sherborne, metody Dobrego Startu Bogdanowicz, Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Jagody Cieszyńskiej,Odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak,kodowania.
 • Wzbogacanie księgozbioru przedszkola – aktywne zdobywanie wiedzy.
 • Organizowanie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

motylek

BAZA I WYPOSAŻENIE

 • Modernizacja, doposażenie placu zabaw:

-zadaszenie piaskownic

-zakup nowych elementów placu zabaw

 • Ścieżka sensoryczna w ogrodzie przedszkolnym
 • Montaż stojaka na rowery, podjazdu dla wózków.
 • Doposażenie sprzętu do zajęć ruchowych i relaksacyjnych.
 • Modernizacja małej architektury wokół przedszkola.
 • Wymiana rolet w oknach salach zajęć.
 • Doposażenie przedszkola w sprzęt multimedialny do prowadzenia prezentacji, zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej dla dzieci, rodziców i kadry.
 • Doposażenie w sprzęt komputerowy przeznaczony dla nauczycieli, pomoce do nauki kodowania.
 • Wykupienie licencji na oprogramowania komputerów (np. Microsoft Word)
 • Zakupienie klimatyzatorów do sal wystawionych na nadmierną temperaturę
 • Instalację internetu w salach przedszkolnych wyposażonych w komputery.
 • Wymiana zepsutego alarmu,
 • Wymiana zepsutej windy towarowej.
 • Instalacja domofonów w salach

W przyjętej przeze mnie koncepcji pracy przedszkola główny nacisk kładę na:

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych, zapewnienie lepszych szans edukacyjnych i dobrego startu w edukacji szkolnej.
 • Pozyskiwanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji, w tym z nauczania języka angielskiego, realizowanie programów własnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, innowacyjność w pracy z dziećmi.
 • Realizowanie Programu Przedszkola Promującego Zdrowie i innych wpisujących się w promocje  Zapewnienie dzieciom szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa psychicznego.
 • Na prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną oraz dla innych przedszkolaków wymagających pomocy w trakcie bieżącej pracy nauczyciela z dzieckiem.
 • Promocję przedszkola i dbałość o pozytywny wizerunek placówki w środowisku poprzez udział dzieci w konkursach, przeglądach, imprezach, stronę internetową, Facebook.
 • Zwiększenie udziału rodziców w życiu przedszkola, stworzenie skuteczniejszego przepływu informacji rodzic – nauczyciel.
 • Pozyskiwanie sojuszników wspomagających działalność przedszkola. Organizowanie zajęć na terenie przedszkola: Przedszkoliady, wyjazdów na basen, zajęć z udziałem sportowców ( GKS,).

motylek

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI:

 

 Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • arkusza samooceny,
 • ankiety „Moje oczekiwania”
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami,
 • obserwacji zajęć,
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Współpraca zespołu pedagogicznego:

 

 • tworzenie zespołów zadaniowych / doraźnych/, realizowanie zadań i celów wynikających z pracy poszczególnych zespołów,
 • realizowanie zadań wynikających w przeprowadzanej ewaluacji,
 • monitoring procesów zachodzących w przedszkolu,
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,
 • opracowywanie wspólnych uroczystości,
 • tworzenie programów autorskich i innowacji,
 • prowadzenie WDN

Preferowane metody pracy przedszkola

 

W przedszkolu stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne, m.in.:

 

 • metodę symultaniczno – sekwencyjną nauki czytania wg. J. Cieszyńskiej
 • metodę odimiennej nauki czytania I. Majchrzak.
 • metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • czynnościowe nauczanie matematyki Gruszczyk – Kolczyńskiej,,
 • metody aktywizujące i twórczego myślenia,
 • zabawy badawcze i doświadczenia,
 • pedagogikę zabawy KLANZA.

motylek

Sylwetka absolwenta Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka 

 

Dziecko kończące przedszkole:

 

 • jest dobrze przygotowane do roli ucznia,
 • potrafi funkcjonować w nowym środowisku,
 • potrafi radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach.
 • współdziała w grupie,
 • jest samodzielne,
 • jest kulturalne – zna dobre maniery,
 • posiada podstawową wiedzę o otaczającym go świecie,
 • potrafi wyrażać swoje uczucia, panuje nad emocjami,
 • porozumiewa się z dorosłymi i rówieśnikami,
 • przestrzega praw i wywiązuje się z obowiązków,
 • przestrzega norm i zasad społecznych,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest tolerancyjne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

motylek

Systemy motywacji dzieci  

 

W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody i pochwały.

 

Stosowane nagrody:

 

 • ustna pochwała nauczyciela,
 • pochwała do rodziców,
 • nagroda rzeczowa,
 • list gratulacyjny,
 • pochwałą dyrektora,
 • odznaka honorowa przedszkola.

Stosowane kary:

 

 • reprymenda – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,
 • odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń jakie on stwarza,,
 • odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwile w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,
 • czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

motylek

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci

 

 • przeprowadzenie obserwacji i diagnozy wstępnej oraz końcowej, wnioski do dalszej pracy,
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka,
 • bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
 • informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej,
 • dokumentowanie wyników obserwacji.

motylek

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu

 

 • prezentacja osiągnięć dzieci (występy, wystawy prac plastycznych),
 • teczki prac i innych dokumentów,
 • arkusze obserwacji rozwoju dziecka,
 • arkusze diagnostyczne,
 • zdjęcia, filmy, kronika,

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

motylek

Promocja przedszkola

 

Jako placówka oświatowa przedszkole musi zabiegać o swoją pozycję i dobrą opinię wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym.

Działania promocyjne obejmują:

 

 • organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla środowiska rodzinnego,
 • udział dzieci w konkursach miejskich i ogólnopolskich,
 • realizacje programów autorskich własnych i ogólnopolskich,
 • realizację innowacji pedagogicznych,
 • prowadzenie kroniki i strony internetowej przedszkola,
 • upowszechnianie informacji o przedszkolu,
 • współdziałanie z przedszkolami z zagranicy.

motylek

Kryteria sukcesu

Dziecko:

 • Posiada pozytywny obraz samego siebie.
 • Ma świadomość własnej tożsamości narodowej.
 • Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Jest aktywne i ciekawe świata.
 • Jest tolerancyjne i otwarte wobec innych.
 • Posiada gotowość szkolną.

Przedszkole :

 • Wspiera indywidualny rozwój wychowanków.
 • Zwiększa integrację rodziny z przedszkolem.
 • Promuje przedszkole w środowisku.

 

Koncepcja przedszkola będzie analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb, po uzgodnieniach z radą pedagogiczną i radą przedszkola.

 

Koncepcja Pracy Przedszkola została przyjęta do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach w dniu  14 września 2021 roku

 
Copyright ©2023 .